Monday, March 19, 2007انيس‌ الدوله قاجار
‌Ənis üd-dövlə Qacar
انيس‌ الدوله‌ (فاطمه) همسر ناصرالدين شاه و يكي از قدرتمندترين و با نفوذترين زنان در حرم شاهي. نزد ناصرالدين شاه محبوبيت فراوان داشت. او نقش‌ مؤثري‌ در امور كشور ايفا نمود و با نفوذي‌ كه‌ در ناصرالدين‌ شاه‌ داشت‌ در عزل‌ و نصب‌ مقامات‌ مهم‌ مملكتي‌ دخالت‌ مي‌نمود و مقامات ايراني و حتي اروپايي براي برخي مقاصد خود گاه متوسل به او مي شدند. وي اولين زن در آزربايجان جنوبي و ايران است كه از طرف چند دولت اروپايي صاحب نشان شد. پل لواسان در تهران پايتخت دولت تركي آزربايجاني قاجار به دستور او ساخته شده است. او با وجود آن كه نازا بود تا آخر عمر در حرم شاهي به عزت زندگي نمود. از وي به ‌عنوان زني هنرمند و متشخص ياد شده است. او يك سال پس از ترور شاه درگذشت.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home